امروز جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۰۰:۳۹
  • بسپار پلاستیک خلیج فارس

  • بسپار پلاستیک خلیج فارس

  • بسپار پلاستیک خلیج فارس

Loading

بسپار پلاستیک خلیج فارس

farzane parsa

Iran

مرکزی - مامونیه

استان مرکزی - شهرستان زرندیه - مامونیه - شهرک صنعتی مامونیه - خ چهارم

  • ۰۸۶ ۰۸۶۴۵۲۵۳۸۲۳
  • ۰۸۶ ۰۸۶۴۵۲۵۳۸۲۴
  • ۰۸۶ ۰۸۶۴۵۲۵۳۸۲۵

۰۸۶۴۵۲۵۳۸۲۶

۰۹۳۵۴۰۲۲۸۹۴

www.basparplastic.ir